Upravit stránku

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úprava podmínek marketingové akce s názvem „I Váš dům může vydělávat“ (dále jen „Akce“)

1.    Pořadatel a organizátor akce
Pořadatelem a organizátorem Akce je RD Rýmařov s. r. o., IČ: 18953581, se sídlem na adrese 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1783 (dále jen „RDR“ nebo „Pořadatel“). 

2.    Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 15.9.2023 do odvolání (dále jen „Doba trvání Akce“)

3.    Komu je Akce určena
Do Akce se může zapojit každá fyzická či právnická osoba, pro kterou Pořadatel na základě smlouvy o dílo realizoval výstavbu rodinného či bytového domu (dále jen „Účastník akce“). 

4.    Zapojení do Akce
Účastník akce se do Akce zapojí tak, že Pořadateli předá kontakt na zájemce o výstavbu rodinného či bytového domu (dále jen „Nový zákazník“), a to prostřednictvím formuláře dostupného na https://www.rdrymarov.cz/vas-dum-muze-vydelavat.  

5.    Odměna a podmínky pro její přiznání
Odměna pro Účastníka akce v této Akci činí 40.000 Kč (dále jen „Odměna“). V případě, že je příjemcem Odměny osoba povinná odvádět daň z přidané hodnoty, platí, že je částka 40.000 Kč včetně DPH. 

Právo na Odměnu vzniká za splnění veškerých těchto podmínek:
a)    Účastník akce předal Pořadateli prostřednictvím shora uvedeného formuláře kontakt na Nového zákazníka, přičemž Nový zákazník nesmí být doposud veden v databázi zákazníků Pořadatele (o této skutečnosti bude Pořadatel případně Účastníka akce informovat);
b)    Tento Nový zákazník uzavře s Pořadatelem smlouvu o dílo na výstavbu rodinného či bytového domu;
c)    Tento Nový zákazník převezme od Pořadatele provedenou stavbu rodinného či bytového domu.

Odměna je splatná do 30 dní po splnění poslední z výše uvedených podmínek. 

6.    Podmínky výplaty
V případě, že je Odměna vyplácená Účastníkovi akce, který je fyzickou osobou nepodnikající, zavazuje se Pořadatel Odměnu vyplatit na Účastníkem akce uvedený bankovní účet. 

V případě, že je odměna vyplácená Účastníkovi akce, který je fyzickou osobou podnikající či právnickou osobou, zavazuje se Účastník akce poté, co mu bude ze strany Pořadatele oznámeno splnění nároku na Odměnu, vystavit daňový doklad (fakturu) splňující veškeré náležitosti daňového dokladu. 

7.    Informace Účastníka akce o zpracování osobních údajů
Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, získání a vyplacení Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka akce a Nového zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu. 

Účastník akce zapojením do Akce prohlašuje‚ že pro účely Akce disponuje výslovným souhlasem Nového zákazníka s poskytnutím a zpracováním jeho osobních údajů Pořadatelem a že Nový zákazník výslovně souhlasí s tím, aby jej Pořadatel za účelem sjednání smlouvy o dílo (či smlouvy o budoucí smlouvě o dílo) na výstavbu rodinného či bytového domu kontaktoval.

Osobní údaje budou pro uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro vyhodnocení Akce a jednání o uzavření smlouvy o dílo (či smlouvy o budoucí smlouvě o dílo). Informace RDR o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na https://www.rdrymarov.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju---newsletter 

8.    Závěrečná ustanovení
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiná peněžitá či nepeněžitá plnění a ani měnit za odměnu či bonusy z jiných smluv či akcí. 

Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu Doby trvání Akce změnit podmínky Akce, zejména je oprávněn, změnit Dobu trvání Akce, tj. Akci přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Účastník akce jako příjemce Odměny je zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny. 

V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Nového zákazníka či Účastníka akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly, v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele nebo jednání, kterým by došlo k porušení kterékoli ze smluv uzavřených s Novým zákazníkem, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí zánik práva na Odměnu či vyloučení Účastníka akce z Akce bez náhrady.

Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách https://www.rdrymarov.cz/pravidla-souteze-vydelavani-domem a každý Účastník akce s nimi svou účastí na Akci vyslovuje bezvýhradný souhlas. Jakákoliv případná změna Pravidel bude zveřejněna na uvedených internetových stránkách Pořadatele, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.

V Rýmařově dne 15.9.2023

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti