Upravit stránku

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“ výslovně uděluji společnosti RD Rýmařov s.r.o., IČO 18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1783, e-mail: info@rdrymarov.cz, telefonní kontakt: +420 554 252 111 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště (dále jen „Osobní údaje“), za účelem:

Osobní údaje budou použity za účelem zaslání přístupu k rozpracovanému konfigurátoru, ke kterému se zákazník chce vrátit později aniž by přišel o dosud navolené parametry konfigurátoru, dále za účelem informování zákazníka o produktech a službách Správce, akcích, soutěžích a novinkách, zasílání katalogů, reklam, vyhodnocování soutěží a zasílání výher, jakož i za účelem informování o akcích, nabídkách, novinkách, produktech a službách jiných subjektů, které jsou součástí skupiny RD Rýmařov, a které s podnikatelskou činností Správce souvisí (dále jenmarketingové účely“).

Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

Osobní údaje mohou být pro účely marketingu poskytnuty/předány jinému subjektu, který je součástí skupiny RD Rýmařov (dále jen Subjekt“). 

Subjekty, kterým mohou být osobní údaje zákazníků pro účely marketingu poskytnuty, jsou zejména tyto:

 • RD Rýmařov Invest alpha s.r.o., IČO 07981121, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest beta s.r.o., IČO 07981449, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest gama s.r.o., IČO 09940707, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest delta s.r.o., IČO 09940782, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest Develop a.s., IČO 10722696, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov. 

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu sídla Správce nebo na e-mailovou adresu info@rdrymarov.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil (a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu. 

Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je k dispozici na webové adrese www.rdrymarov.cz. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na Správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy info@rdrymarov.cz nebo dopisem na adresu sídla Správce.

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.
 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma / jméno a příjmení: RD Rýmařov s. r. o.
Sídlo: 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
IČO: 18953581
Telefon: +420 554 252 111
E-mail: info@rdrymarov.cz

RD Rýmařov s.r.o.
IČO 18953581
se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1783
Telefonní kontakt: +420 554 252 111
Email: info@rdrymarov.cz

(dále jen “společnost“)


Společnost působí na stavebním trhu jako přední dodavatel prefabrikovaných rodinných a bytových domů. Společnost, jakožto správce osobních údajů, při zpracování osobních údajů svých zákazníků plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje své zákazníky o způsobu a rozsahu jejich zpracování a poskytuje jim další důležité informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů.

Společnost se při zpracovávání osobních údajů v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění, a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy

Obsah:
1.    Správce osobních údajů a jeho identifikace.
2.    Rozsah zpracování osobních údajů.
3.    Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
4.    Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
5.    Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
6.    Soubory „cookies“
7.    Jaká jsou práva subjektu údajů.
8.    Uplatnění práv subjektu údajů.

1.    Správce osobních údajů a jeho identifikace.

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, dodržování souvisejících zákonných povinností, a v případě výslovně uděleného souhlasu také k zasílání marketingových sdělení.
Společnost tímto informuje své zákazníky, že pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u společnosti jmenován a společnost rovněž nemá žádného zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení. 

Kontaktní údaje společnosti jsou uvedeny v záhlaví tohoto dokumentu.

2.    Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.

Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné sjednání smluvního vztahu se zákazníkem, plnění závazků z uzavřených smluv, plnění zákonných povinností, k ochraně zájmů společnosti a v případě výslovně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníkem také údaje, které jsou nezbytné při informování zákazníka o produktech a službách společnosti, novinkách, akcích, soutěžích, katalozích, reklamách, vyhodnocení soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobných událostech (dále jen „marketingové účely“).

Kategorie osobních údajů zákazníků, které společnost zpracovává:
a)    identifikační údaje – jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa zákazníka, číslo bankovního účtu v návaznosti na zvolený způsob úhrady, datum narození nebo rodné číslo, podpis a v případě zahraničních zákazníků také stát,

b)    kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo.

3.    Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:
a)    pro účely sjednání příslušné smlouvy a poskytnutí smluvního plnění:

 • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníkem, který má zájem o dodání produktů či služeb společnosti podle příslušné smlouvy,

b)    pro účely plnění zákonných povinností společnosti:

 • společnost zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon,

c)    zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti:

 • zejména za účelem uplatnění právních nároků, ochrany a prosazování oprávněných zájmů společnosti.

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zákazníka:

Udělení souhlasu zákazníka je zcela dobrovolné, zároveň však nezbytné k tomu, aby jej společnost mohla informovat o svých produktech a službách, novinkách, akcích, soutěžích, katalozích, reklamách, vyhodnocení soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobných událostech.
Souhlas je udělen prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách společnosti nebo vědomým potvrzením e-mailové zprávy, která je zákazníkovi zaslána na základě objednávky produktu či služby společnosti.

Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím subjektům pro účely marketingu. Tyto subjekty jsou uvedeny jmenovitě v elektronickém souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a též v čl. 5 tohoto dokumentu.

Bez uděleného souhlasu není možné zákazníkovi zaslat informace o produktech a službách společnosti, o jejích novinkách, akcích, soutěžích, katalozích, reklamách, vyhodnocení soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobných událostech.

Zákazník může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu info@rdrymarov.cz nebo dopisem na adresu společnosti. Možnost odvolání souhlasu je nabízena též v každém newsletteru, jenž byl na e-mailovou adresu zákazníka zaslán.

4.    Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje zákazníků společnosti jsou zpracovávány po dobu, po kterou společnost těmto osobám poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu. 

Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých souvisejících závazků uchovává společnost tyto osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd. a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

U udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.

Společnost se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou z evidencí a systému společnosti zcela vymazány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.
 

5.    Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Pro zajištění výše uvedených účelů zpracování mohou být osobní údaje zákazníků, kromě společnosti a jejich zaměstnanců, zpracovávány také dalšími zpracovateli, se kterými má společnost uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením a zákonem. 

Zpracovateli osobních údajů jsou zejména:

-    Externí autorizované osoby podílející se na plnění produktu nebo služby,
-    Právní zástupce či auditor společnosti,
-    IT technik.

K osobním údajům zákazníků, kteří společnosti udělili souhlas, mohou mít přístup také další subjekty, které jsou součástí skupiny RD Rýmařov, zejména:

 • RD Rýmařov Invest alpha s.r.o., IČO 07981121, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest beta s.r.o., IČO 07981449, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest gama s.r.o., IČO 09940707, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest delta s.r.o., IČO 09940782, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
 • RD Rýmařov Invest Develop a.s., IČO 10722696, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov. 

Společnost zpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem, při tomto však nevyužívá profilování.

6.    Soubory „cookies“

Společnost, jakožto provozovatel webové stránky https://www.rdrymarov.cz/, užívá na této stránce tzv. soubory cookies třetích stran, které anonymně ukládají informace o návštěvě webové stránky. Tyto informace mohou být využívány k analytickým či marketingovým účelům. Veškeré takto uložené informace jsou však anonymní a nevedou k identifikaci jakékoli konkrétní osoby. Na webových stránkách společnosti nejsou cookies soubory sledovány automaticky. Společnost využívá procesu opt-in, tj. soubory cookies jsou sledovány pouze na základě souhlasu uživatele webových stránek.

Webové stránky společnosti jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Jedná se o následující aplikace třetích stran:

Název aplikaceData ÚčelTyp souhlasu
FacebookCookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny.Oprávněné zájmy společnosti.Opt-out, není nutný souhlas.
Google AnalyticsCookies, anonymní údaje o používání webu. Analýza anonymních dat. Není nutný souhlas.

 

Prostřednictvím aplikací třetích stran shromažďuje společnost informace o počítači uživatele. Tyto údaje jsou však anonymní a osobu uživatele nelze identifikovat. Takto získaná data jsou využívána pouze ke tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Použití souborů cookies je možné nastavit pomocí internetového prohlížeče, který uživatel webové stránky používá. Většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky ve svém výchozím nastavení. V případě, že si uživatel ukládání souborů cookies nepřeje, může pomocí nastavení webového prohlížeče toto ukládání odmítnout anebo nastavit užívání jen pro některé cookies soubory.

7.    Jaká jsou práva subjektu údajů

a)    Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů
Právem na informace se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo znát totožnost a kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, dobu uložení osobních údajů, práva subjektu údajů a možnosti jejich uplatnění.  

b)    Právo na přístup k osobním údajům
Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo subjektu údajů na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány. 

Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je společnost oprávněna účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

c)    Právo na opravu 
Právem na opravu se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají. 

Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti.

d)    Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Právem na výmaz se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo subjektu údajů, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání vymazala jeho osobní údaje za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

e)    Právo na omezení zpracování
Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 18 nařízení, zejména právo omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody.

Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

f)    Právo vznést námitku
Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 21 nařízení. Zjistí-li nebo domnívá-li se subjekt údajů, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.

g)    Právo na přenositelnost údajů
Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat anebo předat osobní údaje jinému správci, které subjekt údajů poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

h)    Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo subjektu údajů na jiné prostředky ochrany tím není dotčeno.

8.    Uplatnění práv subjektů údajů 

Jednotlivá práva uvedená v čl. 7 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u společnosti prostřednictvím emailu: info@rdrymarov.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti.
 
Žádosti subjektů údajů je společnost povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost subjekt údajů včas informuje.


Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 1. 2. 2021.
 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti