Upravit stránku
 • STANDARD, INDIVIDUAL M 2022

  STANDARD, INDIVIDUAL M 2022 - Tepelné čerpadlo (domy v energetické třídě „A“)

  Exteriér 

  • Obvodové stěny s vnitřní izolací 120 + 40 mm a vnější termofasádou 150 mm, s šedým fasádním polystyrenem, uzavřenou strukturní barevnou omítkou
  • Betonová střešní krytina, včetně doplňků (anténní taška, vikýřové okno mimo domů se střešním panelem), u pultové střechy profilovaná střešní tašková tabule z poplastovaného plechu.
  • Vnější dřevěné díly natřené lazurovou barvou dle vzorníku (vaznice, krokve, nosníky, střešní podhledy, dřevěný fasádní obklad)
  • Venkovní nezámrzný zahradní ventil
  • Základová deska dle Rozsahu dodávky základové desky M 2022.
  • U domů se základovou deskou  je součásti dodávky izolace proti střednímu radonu + odvětrání pod základovou deskou. 

  Interiér dřevostavby

  • Stahovací schodiště v domech s půdním prostorem
  • Schodiště mezi přízemím a obytným podkrovím v provedení buková spárovka
  • Laminátová podlaha v obytných místnostech a na chodbě v podkroví, v ostatních místnostech dlažba
  • Obklady v koupelnách a na WC do výše dveří, vnější rohy obkladů v plastových lištách, maximální povolený rozměr se řídí aktuálním rozsahem dodávky
  • Elektroinstalace od skříně domovního rozvaděče, včetně dodávky domovního rozvaděče, osvětlení půdy, v místnostech jsou zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy
  • Ventilátor v místnostech s vanou nebo sprchou
  • Instalace slaboproudu - zvonek od domovních dveří, u dvoupodlažních domů 2 zásuvky pro kabelové připojení TV, včetně kabelového rozvodu v domě
  • Sanitární vybavení - umyvadlo ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, umývátko ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, vana s pákovou baterií a se sprchovou hadicí a růžicí, sprchový kout, včetně baterie se sprchovou hadicí a růžicí a závěsné WC, podlahová vpusť v místnosti se zásobníkem TUV
  • Spotřeba vody chráněna eVodníkem
  • Přípojka pro pračku
  • Přípojka pro myčku 
  • Odvětrání radonu z půdního podloží ze základové desky je v konstrukci RD provedeno odtahovým potrubím do ventilační tašky bez ventilátoru
  • Elektrické nástěnné přímotopné panely, bez centrální regulace
  • Malířské práce - stěny a stropy upraveny do stupně kvality povrchu Q2, bílá malba
  • Kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro v rozsahu dle typové obchodní dokumentace
  • Rozvody vody potrubí Alpex, kanalizace z plastových trubek
  • Požární bezpečnost - zařízení autonomní detekce a signalizace

  Technologie

  • Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch s možností vytápění nebo chlazení splitovými klimatizačními jednotkami
  • Elektrické nástěnné přímotopné panely s termostatem, bez centrální regulace 
  • Ohřev TUV pomoci přímotopného zásobníku 200 l s podporou ohřevu pomoci jednofázového ON-GRID fotovoltaického systému
  • Příprava pro elektro pro možnou budoucí instalaci WALLBOXU (nabíjecí stanice elektromobilů)

  Okna + dveře

  • Okna a terasové dveře vyrobené ze 6-ti komorových PVC profilů v bílé barvě s izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla zasklení Ug ≤ 0,6 W/(m²•K)
  • Střešní okna Velux GGL 3062, v umístění dle typové obchodní dokumentace, součinitel prostupu tepla celého střešního okna Uw ≤ 1,0 W/(m²•K)
  • Vnitřní laminované dveře KASARD v provedení plné s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním
  • Dveřní kování dvoudílné rozetové
  • Vnitřní dveře PVC Eco plné, bílé, mezi vytápěným a nevytápěným prostorem
  • Vchodové domovní dveře dřevěné bílé nebo hnědé krycí barvě se třemi závěsy, tříbodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry
  • Garážová vrata výklopná s ručním ovládáním, plechová, nezateplená, bílá
  • Zábradlí terasových dveří v podkroví ocelové pozinkované
 • Rozsah dodávky základové desky

  Rozsah dodávky základové desky

  Zemní práce v rozsahu

  • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby,
  • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu,
  • vyčištění a zhutnění základové spáry.

  Standardní poměry místa stavby

  • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa,
  • třída těžitelnosti zeminy max. F3,
  • svažitost pozemku stavby max. 1 %.

   Nad rámec standardu dodávky je

   • jiné poměry místa stavby než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.,
   • odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.,
   • stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.,
   • nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh,
   • nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.).

   Základové pasy a základová deska

   • provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění,
   • obvodové základové pasy do hloubky - 1,45 m, středové základové pasy do hloubky - 1,03 m, 
   • jedna řada ztraceného bednění,
   • provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy,
   • provedení odvětrávacího systému pod základovou deskou,
   • provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů RD Rýmařov,
   • provedení izolace horního líce podkladní betonové desky proti střednímu radonu ve skladbě Np + GLASTEK 40 mineral special (nastavení přesahu izolace min. 100 mm)
   • provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x ocelovou sítí 150/150/8,
   • v rámci dodávky základové desky, je provedení ležaté kanalizace v základové desce ukončena ve vzdálenosti max. do 0,5 m. od hrany základové desky a chrániček (elektro, vody), vyvedených nad základovou desku,
   • provedení patky pod tepelné čerpadlo.

   Nad rámec dodávky základové desky firmy RD Rýmařov

   • jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.),
   • čerpadlo betonové směsi na jednotlivé betonáže (základové pasy, ztracené bednění, podkladní beton, základová deska),
   • použití čerpadla betonové směsi při dvou a více řadách ztraceného bednění
   • použití čerpadla betonové směsi při armovaných základových pásech
   • více jak jedna řada ztraceného bednění,
   • v případě více řad ztraceného bednění - zajištění zhutnitelného materiálu do základové desky (štěrk, betonový recyklát, apod.)
   • svažitost terénu větší jak 1 %,
   • špatný přístup na staveniště, apod.,
   • provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.),
   • provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam),
   • osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.,
   • osazení vodoměru,
   • zemnící pásek hromosvodu a zemnění rozvaděče, včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků RD Rýmařov,
   • zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil,
   • dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku,
   • dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě,
   • revize a tlakové zkoušky sítí,
   • zajištění kompetentní osoby, geologa na posouzení základové spáry,
   • likvidace odpadu,
   • přisávání ke krbu.

   Stavební připravenost zajištěná zákazníkem

   • zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu),
   • vytýčení stavby základové desky geodetem s oprávněním, dle výkresu D.01 (půdorys základové desky), zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy, výkres základu dle místních podmínek na staveništi,
   • zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na pozemku, které mohou být dotčeny stavbou,

   • zajištění zpevněné příjezdové cesty ke staveništi, základové desky po celou dobu provádění stavby,
   • pravomocně schválená projektová dokumentace spodní stavby ve fázi pro provedení stavby DPS.