Upravit stránku
 • PREMIUM 2024

  PREMIUM - ROZSAH DODÁVKY ČESKO M 2024

  Platný od 1. 1. 2024

  Exteriér 

  • Obvodové stěny s vnitřní izolací 120 + 40 mm a vnější termofasádou s fasádním polystyrenem 150 mm, uzavřenou strukturní barevnou omítkou
  • Betonová střešní krytina, včetně doplňků (anténní taška), u pultové střechy profilovaná střešní tašková tabule z poplastovaného plechu
  • Vnější dřevěné díly natřené lazurovou barvou dle vzorníku (vaznice, krokve, nosníky, střešní podhledy, dřevěný fasádní obklad)
  • Venkovní nezámrzný zahradní ventil
  • Základová deska dle Rozsahu dodávky základové desky M 2024
  • U domu se základovou deskou je součástí dodávky izolace proti střednímu radonu + odvětrání pod základovou deskou.

  Okna + dveře

  • Okna a terasové dveře vyrobené ze 6-ti komorových PVC profilů v bílé barvě s izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla zasklení Ug ≤ 0,5 W/(m²K)
  • Střešní okna v umístění dle typové obchodní dokumentace, součinitel prostupu tepla celého střešního okna Uw ≤ 1,0 W/(m²K)
  • Vnitřní laminované dveře KASARD v provedení plné s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním
  • Dveřní kování dvoudílné rozetové
  • Vchodové domovní dveře plastové bílé se třemi závěsy, tříbodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry
  • Garážová vrata výklopná s ručním ovládáním, plechová, nezateplená, bílá
  • Zábradlí terasových dveří v podkroví ocelové pozinkované

  Interiér dřevostavby

  • Stahovací schodiště v domech s půdním prostorem
  • Schodiště mezi přízemím a obytným podkrovím v provedení buková spárovka
  • Laminátová podlaha v obytných místnostech a na chodbě v podkroví, v ostatních místnostech dlažba
  • Obklady v koupelnách a na WC v rozsahu dle projektové dokumentace, vnější rohy obkladu v plastových lištách, maximální povolený rozměr se řídí aktuálním rozsahem dodávky
  • Elektroinstalace od skříně domovního rozvaděče, včetně dodávky domovního rozvaděče, osvětlení půdy, v místnostech jsou zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy
  • Ventilátor v místnostech bez oken s vanou nebo sprchou
  • Příprava pro WALLBOX (nabíjecí stanice elektromobilu) 
  • Instalace slaboproudu - zvonek od domovních dveří, u dvoupodlažních domů 2 zásuvky pro kabelové připojení TV, včetně kabelového rozvodu v domě
  • Sanitární vybavení - umyvadlo ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, umývátko ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, vana s pákovou baterií a se sprchovou hadicí a růžicí, sprchový kout, včetně baterie se sprchovou hadicí a růžicí a závěsné WC, podlahová vpusť v místnosti se zásobníkem TUV
  • Spotřeba vody domů chráněna eVodníkem
  • Přípojka pro pračku
  • Přípojka pro myčku 
  • Odvětrání radonu z půdního podloží ze základové desky je v konstrukci RD provedeno odtahovým potrubím do ventilační tašky bez ventilátoru
  • Elektrické nástěnné přímotopné panely, bez centrální regulace
  • Malířské práce - stěny a stropy upraveny do stupně kvality povrchu Q2, bílá malba
  • Kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro v rozsahu dle typové obchodní dokumentace
  • Rozvody vody potrubí Alpex, kanalizace z plastových trubek
  • Požární bezpečnost - zařízení autonomní detekce a signalizace

  Technologie

  • Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch s možností vytápění nebo chlazení splitovými klimatizačními jednotkami
  • Elektrické nástěnné přímotopné panely s termostatem, bez centrální regulace 
  • Ohřev TUV pomoci přímotopného zásobníku 160-200 l s podporou ohřevu pomoci jednofázového ON-GRID fotovoltaického systému o výkonu cca 2,7 kWp
 • Rozsah dodávky základové desky

  Rozsah dodávky základové desky

  Zemní práce v rozsahu

  • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 – 200 mm a její uložení na pozemku stavby,
  • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh; hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu, včetně uložení na pozemku,
  • vyčištění a zhutnění základové spáry.

  Standardní poměry místa stavby

  • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa,
  • třída těžitelnosti zeminy max. F3,
  • svažitost pozemku stavby max. 1 %.

   Nad rámec standardu dodávky je

   • jiné poměry místa stavby, než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.,
   • odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.,
   • stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha), např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.,
   • nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh,
   • nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.),
   • přesun výkopků nad vzdálenost 5 m.

   Základové pasy a základová deska

   • provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo z autodomíchávače do hloubených rýh bez použití bednění,
   • obvodové základové pásy do hloubky −1,45m, středové základové pásy do hloubky −1,03m,
   • jedna řada ztraceného bednění s výplní betonu C12/15,
   • provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti frakce 16/32 v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy,
   • provedení odvětrávacího systému pod základovou deskou, perforované potrubí DN80 a sběrné potrubí PVC KG DN150,
   • provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů RD Rýmařov,
   • provedení izolace horního líce podkladní betonové desky proti střednímu radonu ve skladbě penetrační nátěr + GLASTEK 40 mineral special (natavení přesahu izolace min. 100 mm),
   • provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x ocel. sítí 150/150/6,
   • v rámci dodávky základové desky je provedení ležaté kanalizace DN100, DN125 v základech ukončen ve vzdálenosti max do 0,5 m od hrany základové desky nutné pro připojení a chrániček (elektro, vody), vyvedených nad základovou desku,
   • patky pro tepelné čerpadlo. 

   Nad rámec dodávky základové desky firmy RD Rýmařov

   • jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.),
   • čerpadlo betonové směsi na jednotlivé betonáže (základové pasy, ztracené bednění, podkladní beton, základová deska) z důvodu prostoru na staveništi, svažitosti staveniště, odstupňovaných základových pásů, armovaných pásů, sjízdnosti pozemku,
   • použití čerpadla betonové směsi při dvou a více řadách ztraceného bednění,
   • více jak jedna řada ztraceného bednění,
   • v případě více řad ztraceného bednění – zajištění zhutnitelného materiálu do základové desky (štěrk, betonový recyklát apod.),
   • svažitost terénu větší jak 1 %,
   • špatný přístup na staveniště apod.,
   • provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.),
   • provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam),
   • osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.,
   • osazení vodoměru,
   • zemnící pásek hromosvodu a zemnění rozvaděče včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků RD Rýmařov,
   • zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil,
   • dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku,
   • dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě, revize a tlakové zkoušky sítí, 
   • zajištění kompetentní osoby, geologa na posouzení základové spáry,
   • likvidace odpadu,
   • přisávání ke krbu.

   Stavební připravenost zajištěná zákazníkem

   •  zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu),
   • vytýčení stavby základové desky geodetem s oprávněním, dle výkresu D.01 (půdorys základové desky), přípojné body elektro a vody,
   • zpracování projektové dokumentace
    • polohové a výškové osazení stavby na pozemku – situace se zanesením původního terénu v rozích objektu dle zpracovaného výškopisu,
    • doložení třídy těžitelnosti zeminy,
    • výkres základových konstrukcí dle místních podmínek na staveništi – půdorys a řez základových pásů, včetně prostupů základovými pásy
    • výkres ZTI s navrženou trasou kanalizace, vody, elektra a systému odvětrání raonu,
   • zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na pozemku, které mohou být dotčeny stavbou,
   • zajištění zpevněné příjezdové cesty ke staveništi základové desky po celou dobu provádění stavby,
   • pravomocně schválená projektová dokumentace spodní stavby ve fázi pro provedení stavby DPS.
  • Rozsah dodávky Modulové domy

   MODULOVÉ DOMY - ROZSAH DODÁVKY ČESKO Model 2024  

   Exteriér

   • obvodové stěny s vnitřní izolací 120 mm v rámové konstrukci a vnějším zateplením izolací Puren tl. 40mm a vodorovným dřevěným smrkovým obložením tl. 19 mm,
   • skladba konstrukcí dle projektu,
   • plochá střecha s mPVC krytinou/hydroizolační fólií tl. 1,5 mm, včetně oplechování,
   • vnější dřevěné díly natřené lazurovou barvou, 
   • svody kulaté, titanozinek

   Interiér

   • vnitřní dělící stěny - rozměry a umístění dle projektové dokumentace,
   • laminátová podlaha v ceně 400 Kč/m2 v obytných místnostech, dlažba v koupelně v ceně 300 Kč/m2,
   • keramické obklady na stěnách koupelen v ceně 260 Kč/m2, výška obkladů v prostoru kolem celé vany nebo sprchy po strop, za umyvadlem po strop nebo po horní hranu předstěny vč. vodorovné plochy, za WC po horní hranu předstěny vč. vodorovné plochy, zbylé plochy bílý nátěr,
   • elektroinstalace od skříně domovního rozvaděče, včetně dodávky domovního rozvaděče a odborné instalace podle platných ČSN, v místnostech jsou zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy, bez dodávky svítidel – jen vývody elektro dle projektové dokumentace, 
   • instalace slaboproudu - zvonek od domovních dveří, 1x zásuvka pro kabelové připojení TV včetně kabelového rozvodu v objektu,
   • elektroinstalace  - celkově řešena v projektové dokumentaci Elektro,
   • sanitární vybavení L, K, U - umyvadlo š. cca 600mm ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií a zápachovou uzávěrkou, ocelová vana 1700x700mm s vypouštěcím vanovým automatem, směšovací páková baterie včetně sprchové hadice a růžice, závěsné WC s plastovým sedátkem, bílé splachovací tlačítko PVC,
   • přípojka pro pračku, 
   • přípojka pro myčku, 
   • vytápění pomocí elektrických nástěnných přímotopů s integrovaným termostatem,
   • malířské práce - stěny a stropy upraveny do stupně kvality povrchu Q2, bílá malba,
   • kuchyňské přípojky vody, odpadu a elektra,
   • rozvody vody potrubí Alpex,  rozvody kanalizace z plastových trubek HT

   Okna + dveře

   • okna a terasové dveře, vyrobené ze 7-mi komorových PVC profilů v bílé barvě z interiéru a z exteriéru, s izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla zasklení Ug ≤ 0,6 W/(m2.K), rozměry a způsob otevírání dle projektové dokumentace, 
   • vnitřní dveře plné KASARD STANDARD 1 v provedení Lamino s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním, 
   • kování vnitřních dveří dvoudílné rozetové TWIN v ceně 569 Kč za sadu,
   • vchodové dveře nedělené, celoprosklené z PVC profilů, v bílé barvě z interiéru a exteriéru VDV-T2 tříbodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry, kování klika/koule nerez, způsob otevírání dle projektové dokumentace,
   • venkovní kovové parapety dle aktuální nabídky zhotovitele , vnitřní parapety bílé z PVC,

   Ostatní

   • průtokový ohřívač elektrický Q-termo AT24E,
   • koupelna/WC odvětrána výklopným hranatým oknem, bez ventilátoru,
   • příprava pro klimatizaci - el. kabel a přípojka kanalizace pro kondenzát,
   • spodní stavba a základy, přípojky médií (elektro, voda a kanalizace) a připravenost staveniště není v rozsahu RD,
   • vývod pro venkovní světlo u vchodových dveří.

   Možnosti výběrů a příplatky:

   • vinylové podlahy v koupelnách, obklady VIPANEL na stěnách koupelen
   • nabídka koupelny se sprchou komplet na soklu (vanička, kout, baterie), hranaté umyvadlo a WC 
   • stínění vnitřními žaluziemi (bílé nebo stříbrné) 
   • posuvné terasová okna PSK místo standardních otevíravých 
   • anténní tyč s kabelovým přívodem 
   • venkovní nezámrzný ventil – 1x, vývod z prostoru od koupelny dle projektové dokumentace,
   • odbočka do sudu – 1x, 
   • anténní tyč
   • SAT/PC zásuvka
   • Venkovní zásuvka
   • Ventilátor do koupelny
   • Hromosvod
   • Klimatizace

  Tento web využívá cookies

  Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

  Nastavení cookies

  Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti