Upravit stránku

RD Rýmařov s.r.o.
IČO 18953581
se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1783
Telefonní kontakt: +420 554 252 111
Email: info@rdrymarov.cz

(dále jen “společnost“)


Společnost působí na stavebním trhu jako přední dodavatel prefabrikovaných rodinných a bytových domů, přičemž v rámci lepší dostupnosti své nabídky a usnadnění poptávky koncových zákazníků provozuje na svojí webové stránce www.rdrymarov.cz tzv. konfigurátor, což je program, kde si zákazník vybere některý z domů typové produkce vybraných projektů EASY a tento si dle možností dostupných v tomto programu nakonfiguruje dle vlastní požadované specifikace. Po dokončení procesu konfigurace je zákazníkovi v rámci tohoto programu představena sumarizace jeho výběru a specifikace požadovaného domu, načež je mu umožněno přistoupit k vyplnění jeho údajů pro rezervaci orientačního termínu montáže domu a odeslání objednávky – návrhu na uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení autorizované projektové dokumentace části vrchní stavby nakonfigurovaného domu, a to v rozsahu dle Obchodních podmínek dostupných spolu s těmito Informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů před odesláním objednávky (dále jen „SOD“).

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů poskytnutých zákazníkem v souvislosti s odesláním objednávky – návrhu na uzavření SOD dle předchozího odstavce, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností.

Společnost se při zpracovávání osobních údajů v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění, a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy.  

Obsah:

1.    Správce osobních údajů a jeho identifikace. 
2.    Rozsah zpracování osobních údajů.
3.    Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
4.    Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
5.    Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
6.    Jaká jsou práva subjektu údajů.
7.    Uplatnění práv subjektu údajů.


1. Správce osobních údajů a jeho identifikace.

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely sjednání a uzavření příslušných smluv a plnění závazků z těchto smluvních vztahů, jakožto i dodržování souvisejících zákonných povinností. Kontaktní údaje společnosti jsou uvedeny v záhlaví tohoto dokumentu.

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.

Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné sjednání smluvního vztahu, plnění závazků z uzavřených smluv, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti.

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

a) identifikační údaje
-    jméno a příjmení,
-    adresa.

b) kontaktní údaje
-    emailová adresa,
-    telefonní číslo.

3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

a) pro účely sjednání příslušné smlouvy a poskytnutí smluvního plnění:
-    jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníkem, který má zájem o rezervaci orientačního termínu montáže nakonfigurovaného domu, dodání příslušné autorizované projektové dokumentace části vrchní stavby a uzavření SOD se společností. 

b) pro účely plnění zákonných povinností společnosti:
-    společnost zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon.

c) zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti:
-    zejména za účelem uplatnění právních nároků, ochrany a prosazování oprávněných zájmů společnosti

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu:

Udělení souhlasu zákazníka je zcela dobrovolné, avšak nezbytné k tomu, aby mu společnost mohla zaslat přístup k jím rozpracovanému konfigurátoru, ke kterému se zákazník chce vrátit později aniž by ztratil dosud navolené parametry, a rovněž aby jej mohla kontaktovat za účelem informování o svých produktech, službách, akcích, soutěžích, novinkách, za účelem zasílání katalogů, reklam, vyhodnocování soutěží a zasílání výher, a za jinými obdobnými či souvisejícími účely (dále jen „marketingové účely“). Zákazník má možnost svůj souhlas udělit elektronicky ve webovém rozhraní konfigurátoru. 

Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím subjektům pro účely marketingu. Tyto subjekty jsou uvedeny jmenovitě v elektronickém souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a též v čl. 5 tohoto dokumentu.

Bez udělení souhlasu není možné zákazníkovi zaslat přístup k rozpracovanému konfigurátoru ani není možné jej informovat o produktech, službách, akcích, soutěžích, novinkách, ani zasílat mu katalogy, reklamy, vyhodnocování soutěží a výher.

Zákazník může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu info@rdrymarov.cz nebo dopisem na adresu společnosti.

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje zákazníků společnosti jsou zpracovávány po dobu, po kterou společnost těmto osobám poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu. 

Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých souvisejících závazků uchovává společnost osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd., a dále také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

Společnost se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou z evidencí a systému společnosti zcela vymazány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem. 

Zpracovateli osobních údajů jsou zejména:

-    Externí autorizované osoby podílející se na plnění dle SOD,
-    Právní zástupce,
-    IT technik.

K osobním údajům zákazníků, kteří společnosti udělili souhlas, mohou mít přístup také další subjekty, které jsou součástí skupiny RD Rýmařov, zejména:

  • RD Rýmařov Invest alpha s.r.o., IČO 07981121, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
  • RD Rýmařov Invest beta s.r.o., IČO 07981449, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
  • RD Rýmařov Invest gama s.r.o., IČO 09940707, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
  • RD Rýmařov Invest delta s.r.o., IČO 09940782, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
  • RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
  • RD Rýmařov Invest Develop a.s., IČO 10722696, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov. 

Společnost zpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem, při tomto nevyužívá profilování.

6. Jaká jsou práva subjektu údajů

a) Právo na informace 

Právem na informace se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo znát totožnost a kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, dobu uložení osobních údajů, práva subjektu údajů a možnosti jejich uplatnění.  

b) Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo subjektu údajů na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány. 

Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je společnost oprávněna účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

c) Právo na opravu 

Právem na opravu se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají. 

Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti.

d) Právo na výmaz (být zapomenut) 

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo subjektu údajů, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání vymazala jeho osobní údaje za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením. 

e) Právo na omezení zpracování 

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 18 nařízení, zejména právo omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody.

Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

f) Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat anebo předat osobní údaje jinému správci, které subjekt údajů poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

g) Právo vznést námitku 

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva subjektu údajů obsažená v čl. 21 nařízení. Zjistí-li nebo domnívá-li se subjekt údajů, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn. 

h) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo subjektu údajů na jiné prostředky ochrany tím není dotčeno. 

7. Uplatnění práv subjektů údajů

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u společnosti prostřednictvím emailu: info@rdrymarov.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti.
 
Žádosti subjektů údajů je společnost povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost subjekt údajů včas informuje.


Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 1. 2. 2021.
 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti