Upravit stránku

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
RD Rýmařov s. r. o.

IČO 18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se sjednáním a plněním veškerých smluv uzavíraných mezi společností RD Rýmařov s.r.o., IČO 18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov (dále jen „RD Rýmařov s.r.o.“), a fyzickou či právnickou osobou v pozici kupujícího či objednatele (dále jen „kupující”).

2. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s RD Rýmařov s.r.o. nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3. Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást veškerých smluv uzavíraných RD Rýmařov s.r.o., zejména smluv o dílo, kupních smluv a smluv o dodávkách zboží. Ve smlouvě je možné sjednat odchylné ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek jen při výslovném souhlasu obou smluvních stran s tímto odchýlením. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami, pokud tyto všeobecné obchodní podmínky nebyly přijaty do smluvního vztahu po jeho vzniku – v takovém případě mají aplikační přednost tyto všeobecné obchodní podmínky.

5. RD Rýmařov s.r.o. je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit. Změnou nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá za doby účinnosti předcházejících všeobecných obchodních podmínek, nedohodnou-li se strany jinak. Aktuální znění obchodních podmínek je uveřejněno na webových stránkách RD Rýmařov s.r.o.: www.rdrymarov.cz

6. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce. České znění smlouvy a všeobecných obchodních podmínek má vždy přednost.

2. Platební a cenové podmínky

1. Cenové a platební podmínky jsou vždy konkrétně stanoveny v jednotlivých smlouvách. Je-li smluvní vztah založen smlouvou o dílo, je RD Rýmařov s.r.o. oprávněna cenu díla jednostranně upravit, pokud:

a) dojde k dodatečně sjednaným změnám díla;

b) dojde od podpisu smlouvy o dílo k datu provedení díla k vydání nebo změně obecně závazných právních předpisů nebo podmínek stavebního povolení, které budou mít vliv na provádění díla nebo cenový předpis, podle kterého je stanovena cena díla;

c) dojde ke změně sazby DPH;

d) nesplní-li smluvní strana kteroukoli z povinností stanovených ve smlouvě o dílo, a to ani v náhradní patnáctidenní lhůtě, o výši skutečně vynaložených nákladů na odstranění překážky bránící v řádné realizaci díla; 

e) nepředloží-li druhá smluvní strana pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby vydaným pro realizaci díla v termínu stanoveném smlouvou i dílo, a to o výši navýšení ceny nákladů na realizaci díla;

f) nedojde z důvodů na straně kupujícího k zahájení realizace díla ve sjednaném termínu a v mezidobí od uzavření smlouvy o dílo do skutečného data zahájení realizace díla dojde ke změně ceníku RD Rýmařov s.r.o. či zvýšení materiálových nákladů na výrobu nebo dodání díla, a to o rozdíl v ceníkové ceně díla či navýšení uvedených nákladů;

g) od počátku fixace základní ceníkové ceny díla ke dni předložení pravomocného stavebního povolení ve lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo dojde na straně RD Rýmařov s.r.o. k navýšení nákupních cen materiálů na výrobu díla o více než 5 %, a to ve stejném poměru, jak budou navýšeny nákupní ceny těchto materiálů; 

h) přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za 12 posledních měsíců oproti průměru 12 předchozích měsíců přesáhne v době od uzavření smlouvy do doby zahájení realizace díla 5,5 %, o procento odpovídající výši inflace.

2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je cena předmětu plnění splatná bezhotovostně na bankovní účet RD Rýmařov s.r.o., který bude uveden v záhlaví smlouvy. Cena předmětu plnění je splatná na základě daňových dokladů vystavených RD Rýmařov s.r.o. Dnem úhrady faktury se rozumí den připsání příslušné částky na účet RD Rýmařov s.r.o.

3. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo tyto budou-li uvedeny chybně, je kupující oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti k přepracování.

4. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví konkrétní smlouvy.

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je cena předmětu plnění uvedena včetně DPH, popřípadě veškerých dalších daní a poplatků, které jsou s dodáním předmětu plnění spojeny.

6. Kupující není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoli svých pohledávek proti pohledávkám RD Rýmařov s.r.o.

3. Dodání předmětu plnění

1. Místo dodání či realizace předmětu plnění je vždy uvedeno ve smlouvě. Není-li toto ujednání ve smlouvě obsaženo, je místem dodání či realizace plnění sídlo RD Rýmařov s.r.o. nacházející se na adrese 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov.

2. Předmět plnění bude dodán v rámci jedné dodávky, nedohodnou-li se strany na postupných či opakovaných dodávkách. Dohodnou-li se smluvní strany na postupném dodání zboží dle dílčích objednávek, bude předmět plnění dodáván na základě jednotlivých objednávek kupujícího ve specifikaci a v množství odpovídajícím těmto objednávkám. Nebude-li ve smlouvě uvedeno jinak, hradí náklady na dopravu objednávky kupující.

3. Kupující je povinen objednaný předmět plnění převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Kupující je povinen převzít předmět plnění i tehdy, pokud má vady, které nebrání tomu, aby předmět plnění byl využíván ke svému účelu, tj. kupující není oprávněn odmítnout plnění a nepřevzít dodávku předmětu plnění z důvodu nepodstatných vad.

4. Výhrada vlastnictví

1. RD Rýmařov s.r.o. si ve smyslu § 2132 a násl. občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo k předmětu plnění až do okamžiku úplného zaplacení sjednané ceny včetně veškerých souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.). Do tohoto okamžiku je druhá smluvní strana povinna předmět plnění chránit proti poškození. RD Rýmařov s.r.o. je oprávněn si předmět plnění v případě prodlení se zaplacením jeho ceny na náklady odběratele kdykoli demontovat a odvézt.

5. Reklamace

1. Reklamace případných vad se řídí reklamačním řádem RD Rýmařov s.r.o. Předmět plnění je vadný, neodpovídá-li smlouvě. V případě, že má předmět plnění při přechodu nebezpečí škody vadu, zakládá to kupujícímu práva z vadného plnění. Za vadu se považuje i jiné než objednané plnění či plnění v menším než sjednaném množství.

2. Kupující je povinen zaslat oznámení o reklamaci spolu s popisem vady anebo jeho částí RD Rýmařov s.r.o. k odbornému posouzení, a to e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví příslušné smlouvy na adresu sídla RD Rýmařov s.r.o. Tato povinnost je splněna i tehdy, zašle-li kupující takové oznámení s popisem vady na emailovou adresu RD Rýmařov s.r.o. uvedenou v záhlaví příslušné smlouvy.

3. RD Rýmařov s.r.o. zašle Objednateli potvrzení o uplatnění reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od přijetí reklamace, na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v záhlaví příslušné smlouvy, nebo na e-mailovou adresu, kterou kupující sdělí při uplatnění reklamace.

4. RD Rýmařov s.r.o. je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu ode dne jejího přijetí. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. RD Rýmařov s.r.o. vyřídí reklamaci včetně odstranění vady nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a dodání reklamovaného předmětu plnění nebo jeho části.

5. Reklamace se považuje za vyřízenou okamžikem, kdy RD Rýmařov s.r.o. informuje kupujícího o jejím vyřízení a jakým způsobem se tak stalo. Informaci o vyřízení reklamace zašle RD Rýmařov s.r.o. na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při zadání objednávky, nebo na e-mailovou adresu, kterou kupující sdělí RD Rýmařov s.r.o. při uplatnění reklamace.

6. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího jeho převzetím od provozovatele kurýrních či poštovních služeb. V případě, že kupující předmět plnění při jeho doručování nepřevezme, přechází na něj nebezpečí škody na předmětu plnění okamžikem, kdy mu bylo umožněno s předmětem plnění nakládat.

7. Kupující je povinen prohlédnout předmět plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. RD Rýmařov s.r.o. odpovídá kupujícímu za to, že předmět plnění nemá při přechodu nebezpečí škody vady, zejména, že:

a) předmět má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, pak vlastnosti, které lze očekávat s ohledem na povahu díla;
b) se předmět plnění hodí k účelu, který pro její použití RD Rýmařov s.r.o. uvádí nebo ke kterému se předmět plnění této povahy obvykle používá;
c) je předmět plnění dodán v odpovídajícím množství;
d) předmět plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8. V případě, že charakter vady předmětu plnění představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového předmětu plnění nebo jeho vadné části bez vady, nebo dodáním chybějící části;
b) na odstranění vady opravou předmětu plnění;
c) na přiměřenou slevu z ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.

9. V případě, že charakter vady předmětu plnění představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může RD Rýmařov s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může RD Rýmařov s.r.o. odstranit podle své volby opravou předmětu plnění nebo dodáním nového předmětu plnění či jeho části. Neodstraní-li RD Rýmařov s.r.o. vadu předmětu plnění včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny předmětu, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu RD Rýmařov s.r.o. změnit.

10.    V případě, že je vadná pouze část předmětu plnění, která je oddělitelná od ostatních části, náleží kupujícímu práva z vadného plnění pouze vzhledem k této vadné části předmětu plnění.

6. Uzavření smlouvy

1. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah a s tímto obsahem vyjádřily souhlas. Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. Smlouva může být uzavřena také jen akceptací nabídky.

2. Získá-li strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, je povinna zajistit, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

3. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku na uzavření smlouvy. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.

7. Smluvní pokuty

1. Kupující je v případě prodlení s úhradou peněžitého závazku dle smlouvy povinen zaplatit RD Rýmařov s.r.o. kromě zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení druhé smluvní strany s dodávkou zboží má RD Rýmařov s.r.o. právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny objednaného zboží za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s převzetím předmětu plnění je RD Rýmařov s r.o. oprávněn předmět plnění na náklady kupujícího uskladnit a účtovat kupujícímu skladné ve výši 1.000 Kč denně za 1 m2 využité skladovací plochy. RD Rýmařov s.r.o. není následně povinna předmět plnění předat kupujícímu dříve, než jí kupující uhradí veškeré sankce a náklady vzniklé v důsledku prodlení s převzetím předmětu plnění.

4. Po dobu prodlení kupujícího s plněním svého závazku či jeho části je RD Rýmařov s.r.o. oprávněna pozastavit veškerou činnost dle smlouvy a současně je zbavena povinnosti předat kupujícímu jakékoli doklady k předmětu plnění, přičemž neodpovídá za eventuální škody vzniklé kupujícímu z těchto důvodů.

5. Neujednají-li si strany něco jiného, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu bez zbytečného odkladu po doručení výzvy RD Rýmařov s.r.o. k jejímu zaplacení.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok RD Rýmařov s.r.o. na náhradu škody.

8. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Okolnosti vyšší moci jsou takové, které žádná ze smluvních stran je nemůže ovlivnit, např. války; přírodní katastrofy; rozhodnutí či opatření státních orgánů; omezení výroby v důsledku stávky, přerušení dodávky surovin, přerušení dodávky energií; ztížené klimatické podmínky apod. Tyto okolnosti musí přímo znemožnit jednání jedné ze smluvních stran orientované na splnění smlouvy.

2. Smluvní strana, u níž nastala nemožnost plnit své závazky v důsledku vyšší moci, je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat druhou stranu na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví příslušné smlouvy a učinit taková opatření ke zmírnění následků vyšší moci, která po ní lze spravedlivě požadovat.

3. Jestliže trvá tato okolnost déle než tři měsíce, potom se strany do jednoho dalšího měsíce dohodnou na postupu. Jestliže tento měsíc uběhne, aniž by bylo možné docílit dohodu, potom může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

9. Další ujednání

1. Pokud v průběhu plnění smlouvy vyjde najevo, aniž by to smluvní strany mohly rozumně předpokládat v okamžiku uzavření smlouvy, že je nezbytné provést práce či dodávky zboží nad rozsah sjednaný dle smlouvy pro splnění smlouvy bez vad, budou tyto více práce či dodávky provedeny jen po předchozí dohodě smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat ujednání o ceně. Tato dohoda bude uzavřena písemně. K ujednáním učiněných v jiné formě se nepřihlíží. Nebude-li příslušný dodatek ke smlouvě uzavřen ve lhůtě 30 kalendářních dnů od oznámení nutnosti provést práce či dodávky zboží nad stanovený rozsah, je RD Rýmařov s.r.o. oprávněna od smlouvy odstoupit.

10. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí českými právními předpisy.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé na základě či v souvislosti s uzavřenými smlouvami nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami bude řešit soud místně příslušný podle sídla RD Rýmařov s.r.o.

3. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo objednávky přechází na právní nástupce smluvních stran. Převod práv a povinností ze smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem RD Rýmařov s.r.o.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti