Upravit stránku

Obchodní podmínky společnosti RD Rýmařov s. r. o.

IČO 18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov

1. Základní ustanovení a definice

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) uzavírané mezi společností RD Rýmařov s.r.o., IČO 18953581, DIČ CZ18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1783 (dále jen „Zhotovitel“) a třetí osobou (dále jen „Objednatel“) na základě objednávky učiněné Objednatelem prostřednictvím Konfigurátoru umístěného na webové stránce provozované Zhotovitelem na adrese www.rdrymarov.cz (dále jen „Webová stránka“).

Další informace o Zhotoviteli jsou dostupné na Webové stránce v sekci „O nás“.

1.2. Objednatelem se rozumí Spotřebitel nebo Podnikatel, který zadává objednávku na provedení dále specifikovaného Díla prostřednictvím Konfigurátoru umístěného na shora uvedené Webové stránce.

1.3. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která uzavírá SOD se Zhotovitelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5. Konfigurátorem se rozumí program Zhotovitele umístěný na Webové stránce, kde si Objednatel vybere některý z domů typové produkce vybraných projektů EASY a tento si dle možností dostupných v tomto programu nakonfiguruje dle vlastní požadované specifikace.

1.6. Dílem se rozumí autorizovaná projektová dokumentace části vrchní stavby v rozsahu stavební části a projektů vnitřních rozvodů inženýrských sítí, zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace obsahuje dále projektové podklady tvaru základové desky v rozsahu půdorys úložné desky včetně doporučených detailů.

1.7. Odesláním objednávky prostřednictvím Konfigurátoru Objednatel potvrzuje, že se důkladně seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

1.8. Osobní údaje poskytnuté Objednatelem při zadávání objednávky jsou ze strany Zhotovitele dále zpracovávány v souladu s pravidly upravenými v samostatném dokumentu o ochraně osobních údajů dostupném spolu s těmito Obchodními podmínkami před odesláním objednávky.

2. Sdělení před uzavřením SOD

2.1. Zhotovitel tímto Objednatele informuje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Objednatele), Zhotovitel si neúčtuje žádné další poplatky;

b) požaduje před započetím s provedením Díla úplnou úhradu jeho ceny, jelikož se Dílo provádí podle specifických požadavků Objednatele zadaných do Konfigurátoru před odesláním objednávky;

c) neuzavírá SOD, jejímž předmětem je opakované plnění;

d) cena Díla je uváděna zásadně včetně DPH (v případě, že je uváděna bez DPH, je tato skutečnost u ceny vždy výslovně uvedena), veškerých poplatků stanovených zákonem a nákladů na prvotní dodání Díla Objednateli v rámci České republiky; jiné náklady na dodání Díla budou vyúčtovány Objednateli zvlášť nad rámec ceny Díla dle ceny provozovatelů kurýrních či poštovních služeb;

e) odeslání objednávky prostřednictvím Konfigurátoru je považováno za návrh na uzavření SOD, přičemž k faktickému uzavření SOD dochází v okamžiku úplné úhrady ceny Díla dle zálohové faktury zaslané následně Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou při zadání objednávky;

f) úhradou ceny Díla dle zálohové faktury vyjadřuje Objednatel výslovný souhlas, aby Zhotovitel okamžitě započal plnit svůj závazek provést Dílo;

g) jelikož předmětem SOD je dodání Díla upraveného podle specifických požadavků na přání Objednatele a k započetí s provedením Díla dochází se souhlasem Objednatele okamžitě po uzavření SOD, nemá Objednatel právo od SOD odstoupit, a to ani pokud jde o Spotřebitele; případná práva Objednatele z vadného plnění tím nejsou dotčena,

h) údaje SOD uvedené Objednatelem při odeslání objednávky vč. jím uvedené specifikace domu jsou po odeslání objednávky Objednateli k dispozici na vyžádání u Zhotovitele.

3. Postup uzavření SOD

3.1. Objednatel výběrem domu a provedením jeho konfigurace prostřednictvím Konfigurátoru specifikuje své požadavky na provedení Díla. Po dokončení procesu konfigurace je Objednateli představena sumarizace jeho výběru a specifikace požadovaného domu a je mu umožněno prostřednictvím políčka „Objednat“ přistoupit k vyplnění jeho údajů pro rezervaci orientačního termínu montáže domu a odeslání objednávky – návrhu na uzavření SOD.

3.2. Před odesláním objednávky je požadováno zadání údajů Objednatele potřebných pro řádné provedení Díla ze strany Zhotovitele, a to:

a) Jméno a příjmení;
b) Emailová adresa;
c) Telefonní číslo;
d) Adresa;
e) Lokalita stavby.

3.3. Bez poskytnutí všech shora uvedených údajů není možné objednávku odeslat. Objednatel odpovídá za poskytnutí správných, úplných a pravdivých údajů, které jsou požadovány. Informace o zpracování osobních údajů poskytnutých Objednatelem při zadávání objednávky jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném spolu s těmito Obchodními podmínkami před odesláním objednávky.

3.4. Odesláním objednávky prostřednictvím Konfigurátoru činí Objednatel vůči Zhotoviteli závazný návrh na uzavření SOD. Po přijetí tohoto návrhu zašle Zhotovitel na emailovou adresu Objednatele potvrzení, že obdržel návrh na uzavření SOD a přiloží k němu zálohovou fakturu na úhradu ceny Díla spolu s kopií těchto Obchodních podmínek a informacemi o ochraně osobních údajů.

3.5. Provedením úplné úhrady ceny Díla dle zálohové faktury je uzavřena SOD, načež Zhotovitel započne s provedením Díla.

4. Dokončení a dodání Díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do tří (3) týdnů ode dne uzavření SOD dokončit Dílo a odeslat jej ve třech (3) vyhotoveních spolu s řádným daňovým dokladem (fakturou) prostřednictvím provozovatele kurýrních či poštovních služeb na adresu Objednatele zadanou v objednávce. Odesláním Díla na adresu Objednatele je Dílo provedeno.

4.2. Náklady na prvotní odeslání Díla Objednateli v rámci České republiky jsou zahrnuty v ceně Díla. Jakékoli jiné náklady (i opakované) na odeslání Díla budou vyúčtovány Objednateli zvlášť nad rámec ceny Díla dle ceny provozovatelů kurýrních či poštovních služeb; tyto náklady je Zhotovitel oprávněn požadovat před odesláním zásilky.

5. Přechod nebezpečí škody a práva z vadného plnění

5.1.    Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla od provozovatele kurýrních či poštovních služeb. V případě, že Objednatel Dílo při jeho doručování nepřevezme, přechází na něj nebezpečí škody na Díle okamžikem, kdy mu bylo umožněno s Dílem nakládat.

5.2.    Dílo je vadné, neodpovídá-li SOD. V případě, že má Dílo při přechodu nebezpečí škody vadu, zakládá to Objednateli práva z vadného plnění. Za vadu se považuje i jiné než objednané plnění či plnění v menším než ujednaném množství. 

5.3.    Objednatel je povinen prohlédnout Dílo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo nemá při přechodu nebezpečí škody vady, zejména, že:

a)    Dílo má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, pak vlastnosti, které lze očekávat s ohledem na povahu Díla; 
b)    se Dílo hodí k účelu, který pro její použití Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se Dílo této povahy obvykle používá; 
c)    je Dílo v odpovídajícím množství; a 
d)    Dílo vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

5.4.    V případě, že charakter vady Díla představuje podstatné porušení SOD, má Objednatel právo:

a)    na odstranění vady dodáním nového Díla nebo jeho vadné části bez vady, nebo dodáním chybějící části Díla; 
b)    na odstranění vady opravou Díla; 
c)    na přiměřenou slevu z ceny Díla; nebo 
d)    odstoupit od SOD.

5.5.    Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady Díla nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Provedenou volbu nemůže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele změnit; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo může od SOD odstoupit. Nezvolí-li si Objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení SOD, viz dále.

5.6.    V případě, že charakter vady Díla představuje nepodstatné porušení SOD, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od SOD, může Zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Zhotovitel odstranit podle své volby opravou Díla nebo dodáním nového Díla či jeho části. Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla včas nebo vadu Díla odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z ceny Díla, anebo může od SOD odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele změnit.

5.7.    V případě, že je vadná pouze část Díla, která je oddělitelná od ostatních části Díla (např. dílčí část projektové dokumentace), náleží Objednateli práva z vadného plnění pouze vzhledem k této vadné části Díla.

6. Reklamace

6.1. Objednatel je povinen zaslat oznámení o reklamaci spolu s popisem vady a reklamovaným Dílem nebo jeho částí Zhotoviteli k odbornému posouzení, a to na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v ustanovení 1.1. těchto Obchodních podmínek. Tato povinnost je splněna i tehdy, zašle-li Objednatel takové oznámení s popisem vady a čitelně naskenovaným Dílem či jeho reklamovanou částí na emailovou adresu Zhotovitele: konfigurator@rdrymarov.cz; účinky doručení takového oznámení nastávají však až potvrzením Zhotovitele o jejím přijetí.

6.2. V případě, že je Objednateli dodáno Dílo v menším než ujednaném množství nebo chybí některá jeho část, je Objednatel povinen uplatnit reklamaci nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí Díla nebo od okamžiku, kdy mu bylo umožněno s Dílem nakládat; pozdější reklamace nebude uznána.

6.3. Zhotovitel zašle Objednateli potvrzení o uplatnění reklamace Díla nebo jeho části, a to bez zbytečného odkladu od přijetí reklamace na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou při zadání objednávky, nebo na e-mailovou adresu, kterou Objednatel Zhotoviteli sdělí při uplatnění reklamace.

6.4. Zhotovitel je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu ode dne jejího přijetí. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Zhotovitel vyřídí reklamaci včetně odstranění vady nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a dodání reklamovaného Díla nebo jeho části.

6.5. Reklamace se považuje za vyřízenou okamžikem, kdy Zhotovitel informuje Objednatele o jejím vyřízení a jakým způsobem se tak stalo. Informaci o vyřízení reklamace zašle Zhotovitel na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou při zadání objednávky, nebo na e-mailovou adresu, kterou Objednatel Zhotoviteli sdělí při uplatnění reklamace.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.    Uzavřená SOD je definována těmito Obchodními podmínkami, údaji poskytnutými Objednatelem a specifikací Díla zadané Objednatelem v Konfigurátoru.

7.2.    Zhotovitel prohlašuje, že není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.3.    SOD je uzavírána v českém jazyce. Tato SOD a Obchodní podmínky se řídí českým právním řádem.

7.4.    V případě jakýchkoli sporů plynoucích nebo vzniklých v souvislosti s SOD včetně mimosmluvní odpovědnosti je rozhodné české právo a pro jejich řešení je dána příslušnost českého soudu.

7.5.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z SOD je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, email:. adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne Spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

7.6.    Smluvní strany SOD na sebe přebírají nebezpeční změny okolnosti. Ustanovení §1765 odst. 1 a §1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

7.7.    Objednatel prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí s cenou Díla.

7.8.    Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro všechny SOD uzavřené shora uvedeným postupem. Zhotovitel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit, přijetím změn Obchodních podmínek se jejich dosavadní ustanovení dotčená změnou ruší a nahrazují se ustanoveními ve znění přijatých změn.


Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2021.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti