Upravit stránku

Zemní práce v rozsahu

 • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby,
 • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu,
 • vyčištění a zhutnění základové spáry.

Standardní poměry místa stavby

 • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa,
 • třída těžitelnosti zeminy max. F3,
 • svažitost pozemku stavby max. 1 %.

Nad rámec standardu dodávky je

 • jiné poměry místa stavby než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.,
 • odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.,
 • stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.,
 • nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh,
 • nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.).

Základové pasy a základová deska

 • provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění,
 • obvodové základové pasy do hloubky - 1,45 m, středové základové pasy do hloubky - 1,03 m, 
 • jedna řada ztraceného bednění,
 • provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy,
 • provedení odvětrávacího systému pod základovou deskou,
 • provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů RD Rýmařov,
 • provedení izolace horního líce podkladní betonové desky proti střednímu radonu ve skladbě Np + GLASTEK 40 mineral special (nastavení přesahu izolace min. 100 mm)
 • provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x ocelovou sítí 150/150/8,
 • v rámci dodávky základové desky, je provedení ležaté kanalizace v základové desce ukončena ve vzdálenosti max. do 0,5 m. od hrany základové desky a chrániček (elektro, vody), vyvedených nad základovou desku,
 • provedení patky pod tepelné čerpadlo.

Nad rámec dodávky základové desky firmy RD Rýmařov

 • jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.),
 • čerpadlo betonové směsi na jednotlivé betonáže (základové pasy, ztracené bednění, podkladní beton, základová deska),
 • použití čerpadla betonové směsi při dvou a více řadách ztraceného bednění
 • použití čerpadla betonové směsi při armovaných základových pásech
 • více jak jedna řada ztraceného bednění,
 • v případě více řad ztraceného bednění - zajištění zhutnitelného materiálu do základové desky (štěrk, betonový recyklát, apod.)
 • svažitost terénu větší jak 1 %,
 • špatný přístup na staveniště, apod.,
 • provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.),
 • provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam),
 • osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.,
 • osazení vodoměru,
 • zemnící pásek hromosvodu a zemnění rozvaděče, včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků RD Rýmařov,
 • zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil,
 • dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku,
 • dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě,
 • revize a tlakové zkoušky sítí,
 • zajištění kompetentní osoby, geologa na posouzení základové spáry,
 • likvidace odpadu,
 • přisávání ke krbu.

Stavební připravenost zajištěná zákazníkem

 • zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu),
 • vytýčení stavby základové desky geodetem s oprávněním, dle výkresu D.01 (půdorys základové desky), zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy, výkres základu dle místních podmínek na staveništi,
 • zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na pozemku, které mohou být dotčeny stavbou,

 • zajištění zpevněné příjezdové cesty ke staveništi, základové desky po celou dobu provádění stavby,
 • pravomocně schválená projektová dokumentace spodní stavby ve fázi pro provedení stavby DPS.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti